Telefoon Rotterdam: 010 - 414 68 44 Telefoon Hoogeveen: 0528 - 745 741

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Powerrental 2018
Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1         In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V. statutair gevestigd te Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24.44.78.20, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen alsmede directeuren, vertegenwoordigers en leidinggevende onder vallen.
Opdrachtgever: Klant / de wederpartij van Powerrental / de natuurlijke of rechtspersoon dan wel Consument die aan Powerrental een opdracht heeft verstrekt voor het uitvoeren van Werkzaamheden.
Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in het kader van bedrijf of beroep.
Werkzaamheden: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanning verplichting. Hier valt zeker onder te verstaan: het (tijdelijk) beschikbaar stellen en/of transporteren, monteren, demonteren van Huurobjecten en de levering/verhuren van diensten/Huurobjecten.
Huurobject: De materialen (aggregaten, stroomvoorzieningen, watersystemen, verlichtingstechniek, verwarming etc.) welke de Opdrachtgever huurt van Powerrental en hier uit voortvloeiende diensten of levering en installatie van enige andere soort materialen of diensten.
1.2         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Powerrental die strekken tot het verlenen van diensten, het verkopen van producten of het verhuren van producten.
1.3 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Powerrental.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten
1.6 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Powerrental deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
1.7 Als onderdeel van de Algemene Voorwaarden hanteert Powerrental Leveringsvoorwaarden. Deze Leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben huurobjecten van Powerrental en het in verband daarmee te verlenen van diensten door Powerrental.
1.8 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Powerrental en Opdrachtgever zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de opdracht waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Powerrental niet. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een door Powerrental gedane aanbieding. Totdat de aanbieding door Opdrachtgever is geaccepteerd staat het Powerrental vrij haar aanbieding in te trekken dan wel te wijzigen.
2.2 De door Powerrental gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen waterverbruik, diesel/benzine, vorstbescherming, reizen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen Powerrental en Opdrachtgever komt tot stand nadat een door Powerrental uitgevaardigd aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard.
3.2 Aanvaarding door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Powerrental.
3.3 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat Opdrachtgever het door Powerrental uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Powerrental aanvangt met de door haar te verrichten werkzaamheden.
3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan Powerrental en moeten schriftelijk worden aanvaard door de Powerrental, tenzij Powerrental en Opdrachtgever uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
3.5 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Opdrachtgever zeven (7) dagen voorafgaand aan de aanvang van de door Powerrental uit te voeren werkzaamheden dit schriftelijk meldt aan Powerrental. Hierbij wordt 15% van het factuur bedrag in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Daarnaast dienen redelijkerwijs reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de werkzaamheden door Powerrental volledig te worden vergoed door Opdrachtgever.
3.6 Indien de in artikel 3.5 genoemde termijn verstreken is alvorens Opdrachtgever de overeenkomst annuleert is Opdrachtgever het gehele factuur bedrag schuldig aan Powerrental.
3.7 Kennelijke vergissingen in de offertes (bijvoorbeeld de geoffreerde prijs) ontheffen Powerrental van haar nakomingverplichtingen en/of schadevergoedingen daaruit voortvloeiende, ook na het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever stelt Powerrental in de mogelijkheid de werkzaamheden uit te voeren en voldoet aan verzoeken daaromtrent van Powerrental.
4.2 Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden geldende verplichtingen. . Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Powerrental gerechtigd de werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Powerrental daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Powerrental alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de werkzaamheden naar behoren te voldoen. Tevens dient Opdrachtgever te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals vergunningen etc. Opdrachtgever vrijwaart Powerrental voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

Artikel 5 Verplichtingen Powerrental
5.1 Powerrental verplicht zich om zich in te spannen tot het deugdelijk verrichten van de werkzaamheden zoals die omschreven staan in de offerte/aanbieding en dat alle door Powerrental ter beschikking gestelde zaken deugdelijk functioneren.
5.2 Powerrental verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving acht te nemen, zoals die van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.
5.3 Powerrental verplicht zich om de Opdrachtgever te wijzen op: (a) Eventuele onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden. (b) Onjuistheden in de door Opdrachtgever gewenste constructies/aanleg en werkwijzen.
5.4 De in artikel 5.3 neergelegde verplichtingen van de Powerrental ontstaan wanneer Powerrental de gebreken of onjuistheden kende of behoorde te kennen.
5.5 De Powerrental zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

Artikel 6 Prijzen / Tarieven / facturen
6.1 De door Powerrental gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reizen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6.2 Alle in artikel 2.2 vermelde zaken waaronder belastingen van overheidswege, waterverbruik, dieselverbruik, benzineverbruik, vorstbescherming, reizen verblijf-, verzend- en administratiekosten worden indien van toepassing separaat gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte/aanbieding. Powerrental behoud zich het recht om deze kosten; (a) in een totaalfactuur op te nemen; (b) apart te factureren.
6.3 Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Powerrental en Opdrachtgever zich prijsverhogingen voordoen voor de door Powerrental te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de werkzaamheden is Powerrental gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
6.4 Indien Powerrental de meerkosten doorberekend zoals bepaald is in artikel 6.2, komt de Opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst alleen toe wanneer de doorberekende meerkosten tenminste vijftien (15) procent van het originele factuurbedrag bedragen.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient veertien(14) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Powerrental te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, na een sommatie tot betaling van Powerrental, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Powerrental gemaakt indien Powerrental op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % over het openstaande bedrag, maar tenminste EUR 200,--. Indien Opdrachtgever een Consument is worden de verschuldigde buitengerechtelijke kosten berekend aan de hand van de Wet Incasso Kosten.
7.4 Powerrental kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: (a) Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend dan wel aangevraagd; (b) Ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; (c) Het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen; (d) Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Powerrental voortvloeiende verplichting; (e) Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden; (f) Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Powerrental; (g) Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven; (h) Bij terugkerende betalingsproblemen.
7.5 Indien Powerrental overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 7.4 wordt al hetgeen door de Opdrachtgever aan Powerrental verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht al hetgeen de Opdrachtgever onder zich houdt van Powerrental (daaronder tevens Huurobjecten begrepen) direct te retourneren aan Powerrental.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Powerrental is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling, weersomstandigheid of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Indien Powerrental ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Powerrental gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Powerrental sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door toedoen van de door Powerrental verrichte werkzaamheden, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Powerrental, haar directie en/of leidinggevend personeel.
9.2 Onder indirect schade dient in ieder geval verstaan te worden: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Powerrental geleverde zaken.
9.3 Indien Powerrental aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Powerrental beperkt tot uitsluitend de directe schade waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Powerrental aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Powerrental toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
9.5 De Opdrachtgever vrijwaart Powerrental onherroepelijk tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien (in de meest brede zin van het woord) uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Algemene bepalingen
10.1 Alle informatie die door een partij wordt verkregen omtrent de activiteiten van de andere partij is geheim en mag tijdens de looptijd van het Overeenkomst als ook daarna niet aan derden worden bekend gemaakt op welke wijze dan ook
10.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst dan wel onderhavige algemene voorwaarden nietig is op grond van de wet of nietig wordt verklaard bij rechterlijke beschikking of in enig opzicht onwettig, ongeldig of nietafdwingbaar is of wordt krachtens de wetten van enig rechtsgebied, zijn de overige bepalingen af splitsbaar, worden ze niet daardoor gewijzigd en blijven ze van kracht.
10.3 Elk afzien, elke inschikkelijkheid of tolerantie door Powerrental van of betreffende enige voorwaarde of recht me betrekking tot de overeenkomst, tast de afdwingbaarheid van deze voorwaarde of recht niet aan.
10.4 De Opdrachtgever mag het de overeenkomst of enig deel ervan of enig recht of belang op grond ervan niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Powerrental. Deze toestemming is geheel voorbehouden aan Powerrental en wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden gegeven.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten waarbij Powerrental partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Eventuele geschillen over de interpretatie of nakoming van de overeenkomst tussen Powerrental en Opdrachtgever en/of algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.9 Deze Leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Powerrental en zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben Huurobjecten van Powerrental en het in verband daarmee te verlenen van diensten door Powerrental.
1.10 Definities zijn grotendeels vastgesteld onder artikel 1 in de Algemene Voorwaarden en zijn tevens van toepassing op onderhavige Leveringsvoorwaarden. In Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Huurovereenkomst: De door Opdrachtgever bevestigde offerte van Powerrental met betrekking tot de huur/verhuur van een Huurobject. Huurperiode: De tijd vanaf het moment waarop het Huurobject de Powerrental vestiging of de plaats waar zij zich anders bevindt, verlaat totdat zij wordt terugontvangen op de vestiging van Powerrental of in een andere door Powerrental (in alle redelijkheid) genoemde plaats. Gebruikersperiode: De tijd vanaf het moment dat Opdrachtgever de Huurobjecten inzet. Werkdag: Maandag t/m vrijdag, met uitzondering van wettelijk vastgestelde feestdagen. Werktijden: Normale Werktijden zijn van 9:00 tot 18:00 uur op elke Werkdag. Locatie: Plaats waaraan het Huurobject is, of moet worden geleverd op aanwijzingen van de Opdrachtgever.

Artikel 2 Gebruikersperiode en Huurperiode
2.3 De ingang en einde van de verhuurperiode wordt in overleg tussen Powerrental en Opdrachtgever vastgesteld in de overeenkomst tussen Powerrental en Opdrachtgever.
2.4 De Opdrachtgever betaalt slechts de Gebruikersperiode wanneer de huurperiode niet meer als een werkdag voor de gebruikersperiode start en maximaal een werkdag na de gebruikersperiode eindigt, tenzij deze op verzoek van Powerrental langer is. De duur van zowel de Gebruikersperiode als de Huurperiode wordt de offerte gedefinieerd.
2.5 Indien Powerrental door toedoen van de Opdrachtgever niet op de afgesproken datum en/of tijd kan aanvangen met de werkzaamheden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Powerrental te maken kosten die ontstaan door de vertraging.
2.6 Voortzetting van de Gebruikers- noch huurperiode na de in het aanbod gespecificeerde termijn gebeurt niet stilzwijgend. De Opdrachtgever moet een voortzetting ten minste vijf werkdagen voor het aflopen van de Huurperiode schriftelijk aanvragen. Powerrental heeft de keuze de verlenging wel of niet te accepteren. De acceptatie door Powerrental moet schriftelijk worden medegedeeld. Ongeacht of Powerrental schriftelijk reageert, is de Opdrachtgever huur verschuldigd totdat de Huurobject bij een Powerrental vestiging of aangegeven plaats is terugbezorgd. In het geval dat Powerrental de verlenging van de Huurperiode weigert, moet de Huurobject beschikbaar worden gesteld om te worden opgehaald zoals oorspronkelijk is overeengekomen.
2.7 Indien de Opdrachtgever voortijdige beëindiging van de Huurovereenkomst verzoekt, moet de Opdrachtgever het volle overeengekomen bedrag van de huur en de kosten van de dienstverlening over de volledige periode van de Huurovereenkomst voldoen.

Artikel 3. Eigendom van het Huurobject
3.8 Het Huurobject is en blijft te allen tijde eigendom van Powerrental. De Opdrachtgever heeft geen rechten, aanspraken en belangen op en in het Huurobject.
3.9 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op het Huurobject aangebrachte, merken, nummers, eigendomsnaam van Powerrental en/of andere opschriften, te doen veranderen, bedekken, beschadigen noch daar aan toe te voegen.
3.10 De Opdrachtgever houdt het Huurobject vrij van ieder(e) onderzoek, beslaglegging, executie, inbeslagname, heffing, pandrecht, zekerheidsstelling en bezwaring van welke aard dan ook en stelt Powerrental onmiddellijk op de hoogte van een voorgaande overeenkomstige gebeurtenis die gevolgen heeft voor de Huurobject.

Artikel 4 Zorg voor het Huurobject
4.4 De Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (a) de veilige bewaring tijdens de Huurperiode; (b) het gebruik van het Huurobject in overeenstemming met de specificaties en met relevante wet- en regelgeving; (c) het toezien op gebruik van het Huurobject door daartoe bevoegde personen; (d) het gebruik van het Huurobject voor het daartoe bestemde doel, binnen de vastgestelde capaciteit; (e) het opvolgen van instructies van de Powerrental met betrekking tot het Huurobject.
4.5 De Opdrachtgever mag het Huurobject of enig deel ervan niet wederverhuren, onderverhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Powerrental. De Opdrachtgever vrijwaart Powerrental voor alle verliezen, schaden, kosten, onkosten en uitgaven die een gevolg zijn van het niet voldoen aan deze eis.
4.6 Het dagelijks onderhoud gedurende de huurperiode is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever controleert op eigen kosten hetgeen dat nodig is voor de juiste werking van de Huurobject conform de specificatie van Powerrental, tenzij met Powerrental anders is overeengekomen.
4.7 Bij schade aan het Huurobject, ontstaan door het handelen in strijd met deze voorwaarden en in het bijzonder artikel 4 van deze voorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijkheid voor de schade en zal zij de kosten voor het herstel danwel vervanging volledig vergoeden aan Powerrental, vermeerderd met de kosten voor het vaststellen van de (omvang van de) schade.

Artikel 5 Service Onderhoud
5.6 Powerrental zal tijdens de Huurperiode het Huurobject kunnen voorzien in service en onderhoud in overeenstemming met de standaardpraktijk van Powerrental. Serviceonderhoud vindt plaats bij huurperiodes langer dan een week of bij 400 draaiuren van een aggregaat. De Opdrachtgever mag zelf geen groot onderhoud, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 4.3, uitvoeren of een derde inschakelen om service te verrichten, tenzij Powerrental vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
5.7 De Opdrachtgever stelt de Huurobject aan Powerrental beschikbaar ten behoeve van het serviceonderhoud. In geval van een routinebeurt maakt Powerrental minimaal twee werkdagen van tevoren een afspraak op welke werkdag dit zal plaats vinden. In geval van een veiligheidsrisico of een kans op uitval van de Huurobject, vindt het serviceonderhoud per direct plaats.
5.8 Powerrental plant routineonderhoud in overeenstemming met de verwachte onderhoudsdatum op basis van de meest recente onderhoudsdatum, op basis van het met de Opdrachtgever overeengekomen draairegime. Eventuele wijzigingen in de omstandigheden van gebruik, waaronder dagelijkse bedrijfsuren, belasting of andere veranderde omgevingsomstandigheden, worden door Opdrachtgever onmiddellijk aan Powerrental worden medegedeeld. Indien de Opdrachtgever dergelijke veranderingen niet kenbaar maakt en de Huurobject langer dan de vastgestelde duur tussen twee onderhoudsbeurten in wordt gebruikt moet de Opdrachtgever Powerrental schadeloosstellen voor bijkomende slijtage en beschadigingen van het Huurobject door de volledige kosten van de volgende servicebeurt en eventuele eruit voortvloeiende reparaties te betalen.
5.9 In geval van geregeld onderhoud of onverwacht spoedeisend werk dat uit hoofde van een verplichting van Powerrental wordt uitgevoerd, blijft de Opdrachtgever de huur verschuldigd voor de tijd dat het Huurobject niet kan worden gebruikt, tenzij het onderhoud dan wel spoedeisend werk langer dan 4 uur duurt.

Artikel 6 Locatie
6.5 Indien van toepassing, dient de Opdrachtgever op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening alle vereiste vergunningen en toestemmingen van de relevante instanties te verkrijgen voor het plaatsen en gebruik van het Huurobject.
6.6 De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de bodemcondities op de Locatie geschikt zijn geschikt is voor verplaatsing van het Huurobject. Indien de condities van de grond zacht of om andere redenen ongeschikt is, zal de Opdrachtgever op eigen kosten rijplaten of vergelijkbare middelen leveren en op een geschikte positie leggen zodat het Huurobject erover kan worden verplaatst of erop kan worden gebruikt.
6.7 Opdrachtgever zorgt dat de Locatie waar de door Powerrental de werkzaamheden zal verrichten vrij van obstakels is op het moment dat Powerrental aanvangt met de werkzaamheden.
6.8 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de Powerrental behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door Powerrental te verrichten werkzaamheden geen vertraging ondervindt.
6.9 Indien de door Powerrental te verrichten werkzaamheden toch vertraging oplopen door omstandigheden als beschreven in onder artikel 6 en/of 7, dient de Opdrachtgever de daarmee veroorzaakte schade en kosten aan de Powerrental te vergoeden, mits deze omstandigheden de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
6.10 Dat geleverde Huurobjecten welke nog niet gemonteerd zijn alsmede benodigde gereedschappen en reserve Huurobjecten kunnen worden opgeslagen op een voor Powerrental toegankelijke plaatsen, welke geëigend zijn voor de opslag van deze zaken.
6.11 De Opdrachtgever verleent werknemers, medewerkers, agenten en verzekeraars van Powerrental op alle redelijke tijden toegang (met inbegrip van toegang voor voertuigen) tot het Huurobject om deze te inspecteren, te testen, aan te passen, te onderhouden/servicen, te herstellen of te vervangen.
6.12 De Opdrachtgever mag het Huurobject niet van de Locatie verplaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Powerrental.

Artikel 7 Arbo en veiligheid
7.6 Powerrental verricht alle werkzaamheden conform de Arbowetgeving en verwacht dit ook van de Opdrachtgever. Voor vragen, suggesties en maatregelen met betrekking tot relevante voorwaarden van Arbobepalingen kan de Opdrachtgever zich in verbinding stellen met Powerrental.
7.7 De Opdrachtgever is gehouden alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van het personeel van Powerrental te garanderen. 7.8 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen die van een redelijk handelend, redelijk bekwaam gebruiker van het Huurobject verlangd mogen worden. Dit kan met zich meebrengen dat zij zorg moeten dragen voor extra veiligheidswaarschuwingen of bijvoorbeeld het plaatsen van hekken.
7.9 Opdrachtgever voorziet kosteloos passende voorzieningen voor het personeel van Powerrental. Hierbij dient onder andere – doch niet uitsluitend – gedacht te worden aan sanitaire voorzieningen, parkeergelegenheid, rustgelegenheid, crewcatering etc.
7.10 Powerrental voert geen werkzaamheden uit wanneer deze een gevaar kunnen opleveren voor het personeel van Powerrental. Weigering van het verrichten van werkzaamheden op grond van artikel 7.5. van deze voorwaarden levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op.

Artikel 8 Opneming en goedkeuring van werkzaamheden
8.3 Opneming zal plaatsvinden op een nader overeen te komen tijdstip, nadat de door Powerrental te leveren Huurobjecten en het verrichten werkzaamheden naar inziens van de Powerrental zijn voltooid.
8.4 Opneming zal geschieden in het bijzijn van (een vertegenwoordiger van) Opdrachtgever en een vertegenwoordiger van Powerrental.
8.5 Na opneming van de door Powerrental geleverd Huurobject en werkzaamheden zal Opdrachtgever onmiddellijk aan Powerrental meedelen of hij akkoord gaat met het door Powerrental opgeleverde werk.
8.6 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat, zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur, mondeling of schriftelijk de gebreken aan Powerrental melden, waarna Powerrental de mogelijkheid wordt geboden om Huurobject en werkzaamheden in overeenstemming met de wensen van Opdrachtgever te brengen.
8.7 Alle leveringen worden geacht te zijn goedgekeurd geleverd in een functionerende toestand, vrij van kenbare schade of defecten indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.4 bepaalde termijn zijn bezwaren ten gehore heeft gebracht.
Artikel 9 Reclamaties garantie en reparatie
9.6 Wanneer zich gebreken voordoen nadat opneming en overeenkomstige goedkeuring heeft plaatsgevonden, dient Opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking van deze gebreken dit aan Powerrental te melden, waarna Opdrachtgever Powerrental de mogelijkheid geeft de gebreken te verhelpen.
9.7 Om het gebrek te verhelpen heeft de Powerrental keuze uit: (a) reparatie door Powerrental en met zo weinig mogelijk en redelijkerwijze uitvoerbare vertraging; (b) het desbetreffende Huurobject te vervangen.
9.8 Onder Indien het Huurobject uitvalt of een defect heeft als gevolg van behoorlijk, normaal gebruik of redelijke slijtage of de ontwikkeling van een inherent gebrek of een gebrek dat niet is vast te stellen door middel van een redelijk onderzoek wordt zijn kosten voor reparatie voor de Powerrental.
9.9 Indien het Huurobject uitvalt of een defect heeft als gevolg van onbehoorlijk, ondeskundig gebruik of anderen reden (zoals, doch niet uitsluitend, weeromstandigheden)waarop de Powerrental geen invloed heeft, zijn kosten voor reparatie voor de Opdrachtgever.
9.10 Indien er een deskundigenonderzoek nodig is om de oorzaak van de uitval of het defect te bepalen en de deskundige concludeert dat het niet toe te schrijven is aan een oorzaak binnen de invloedsfeer van de Powerrental valt, draagt de Opdrachtgever de kosten van het deskundigenonderzoek.
9.11 Indien reparatie niet uitvoerbaar is ondanks redelijke inspanningen van Powerrental en indien vervangende Huurobject niet beschikbaar is tegen redelijke kosten (naar het oordeel van Powerrental), mag Powerrental de huur onmiddellijk beëindigen en heeft zij geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor die beëindiging of voor enig gevolg van die uitval, het defect of die beëindiging, behoudens bij opzet of grove nalatigheid zijdens Powerrental waardoor het gebrek aan het Huurobject is veroorzaakt.
9.12 De Opdrachtgever mag niet zelf reparaties uitvoeren of een derde inschakelen om reparaties te verrichten, tenzij Powerrental vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Reparaties geschieden in overeenstemming met de standaardpraktijk van Powerrental.

Artikel 10 Specifieke regels met betrekking tot verhuurobjecten Stroom/water
10.5 Indien het Huurobject wordt aangesloten op voorzieningen - in de ruimste zin van het woord – van de Opdrachtgever gelden de volgende eisen; (a) deze voorzieningen voldoen aan alle wettelijke richtlijnen en keuringen, beoordeling, besluitneming en uitvoering van de elektrische aansluitingen van het Huurobject op de voorzieningen van de Opdrachtgever behoren geheel tot de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. (b) Alle aansluitingen dienen binnen redelijke straal aanwezig te zijn; (c) Powerrental kan niet instaan voor de compatibiliteit.
10.6 Aardverspreidingsweerstand dient door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te worden en uitsluitend na schriftelijke goedkeuring door Powerrental.
10.7 Brandstof, olie, smeermiddelen en koelvloeistof moeten, indien deze door de Opdrachtgever na goedkeuring van Powerrental worden geleverd, van een kwaliteit en type zijn die door Powerrental worden gespecificeerd.

10.8 Indien het Huurobject watervoorzieningen omvat, verklaard Opdrachtgever het volgende; (a) de kwaliteit en capaciteit van het water aan het innamepunt voldoen aan de gestelde eisen van het waterleidingen besluit. Op verzoek kan Powerrental een kopie van het waterleidingenbesluit toezenden;

(b) alle medewerking te verlenen welke Powerrental nodig heeft bij het verkrijgen van watermonsters en of het inspecteren van aangesloten toestellen en de gebruikte materialen;
(c) toestemming aan Powerrental om de waterkwaliteit aanvullend te laten onderzoeken en zondig maatregelen te treffen met betrekking tot deze kwaliteit. De kosten voor dit meerwerk zijn voor rekening van de Opdrachtgever.;
(e) Powerrental is niet aansprakelijk voor eventuele schade van onderbrekingen tekortkomingen of veranderingen in de kwaliteit van het water (d) Indien en voorover Powerrental gegronde redenen heeft in te twijfelen aan de kwaliteit van het water heeft zij het recht de werkzaamheden op te schorten en huurobjecten buiten werking te stellen. Opdrachtgever is in dit geval wel gehouden aan de financiële verplichtingen jegens Powerrental; Opdrachtgever wordt beschouwd als tijdelijke beheerder van een openbaar waterleidingnet.
(f) Bekend te zijn met de gevaren van legionella bekend te zijn en is er zich derhalve van bewust dat warmwaterinstallaties waarin de tempratuur van het water tussen de 24 en 80 graden Celsius gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Opdrachtgever dient alle maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verlangt kunnen worden dan wel die van overheidswege zijn opgelegd teneinde te voorkomen dat er besmettingsgevaar ontstaat als gevolg van legionella;
(g) Indien omgevingstempratuur nul graden Celsius is of lager is en/of dat vorst wordt voorstel en/of aannemelijk wordt geacht, heeft Powerrental gegronde reden om extra maatregelen te nemen tegen bevriezingen. De kosten voor dit meerwerk zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.9 Indien het Huurobject klimaatvoorzieningen omvat, koelingsapparaten dan wel verwarming kunnen aan het gegeven advies van Powerrental geen rechten worden ontleent.
10.10 Indien en voor zover op de door Powerrental geleverde apparatuur wordt aangesloten op andere apparatuur welke niet is geleverd door Powerrental, zal Powerrental niet instaan voor de compatibiliteit en eventuele schade (in welke vorm dan ook) die door het aansluiten op andere apparatuur is veroorzaakt
10.11 Toestellen en / of installaties van Opdrachtgever dienen aan de navolgende eisen te voldoen: a) Zij moeten zijn voorzien van een CEE en indien van toepassing KIWA keurmerk b) Zij mogen geen schade / gevaar – in de ruimste zin des woord – opleveren aan de materialen van Powerrental.

Artikel 11 Teruggave verplichtingen
11.3 De verantwoordelijkheid voor het retourneren van het Huurobject aan Powerrental wanneer de overeengekomen Huurperiode is verstreken ligt volledig bij de Opdrachtgever. Het Huurobject moet in goed functionerende conditie aan Powerrental worden teruggegeven, normale slijtage niet meegerekend, en in dezelfde toestand waarin zij oorspronkelijk was geleverd (wanneer het Huurobject kabels in kratten omvat, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het weer oprollen van de kabels en deze weer in de krat te retourneren).
11.4 Indien de Opdrachtgever enig deel van de Huurobject door welke oorzaak dan ook niet terugbezorgt (ongeacht of hier nalatigheid of een andere fout van de zijde van de Opdrachtgever of zijn werknemers, medewerkers of agenten bij betrokken is), dan is de Opdrachtgever jegens Powerrental aansprakelijk voor
11.4.1 de volledige kosten van vervanging van de Huurobject; en
11.4.2 Powerrental's huurprijs inzake de Huurobject totdat betaling van genoemde kosten plaatsvindt.
11.5 Indien de Opdrachtgever enig deel van het Huurobject door welke oorzaak dan ook in een andere staat terugbezorgt (ongeacht of hier nalatigheid of een andere fout van de zijde van de Opdrachtgever of zijn werknemers, medewerkers of agenten bij betrokken is), dan is de Opdrachtgever jegens Powerrental aansprakelijk voor;
11.5.1 de volledige kosten van reparaties die Powerrental nodig of gewenst acht; of 11.5.2 de volledige kosten van vervanging van de Huurobject indien Powerrental meent dat reparaties niet uitvoerbaar of kosteneffectief zouden zijn; of 11.5.3 de hieruit voortvloeiende manuren voor de herstelwerkzaamheden, waaronder schoonmaak etc; en 11.5.4 de huurprijs van Powerrental voor de Huurobject terwijl de Huurobject buiten gebruik is als gevolg van die reparaties; en 12. Verzekering Powerrental heeft een collectieve verzekering voor zijn verhuurgoederen. Deze biedt Powerrental aan tegen 5% van de bruto huursom exclusief transport en exclusief brandstof uit hoofde van de Huurovereenkomst. Opdrachtgever en Powerrental sluiten daartoe een separate overeenkomst indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de verzekering.
De polisvoorwaarden van deze verzekering maken onderdeel uit van deze voorwaarden.
De polisvoorwaarden zijn de polismantel 665-07 van Nationale Nederlanden.

Als aanvulling op deze polisvoorwaarden gelden de volgende artikelen:
12.1 De dekking van de verzekering bij zelfrijdend werkmaterieel bedraagt: De maximaal verzekerde som voor het WAM-risico bedraagt : € 2.500.000,00 inzake materiële schade per gebeurtenis; € 7.500.000,00 inzake lichamelijk letsel per gebeurtenis; € 2.500.000,00 voor het werkrisico per gebeurtenis.
12.2 Het dekkingsgebied is Europa. Alle schade buiten Europa komt voor risico van de opdrachtgever.
12.3 Eigen gebrek (uitsluitend voor aggregaten) De verzekering dekt ook schade aan het verzekerde object door eigen gebrek of eigen bederf. Deze dekking wordt voor maximaal 10 jaar na constructiedatum van een verzekerd object of voor maximaal 25.000 draaiuren verleend, onverschillig welke het eerst wordt bereikt. Na deze termijn of draaiuren zal deze dekking per eerstkomende hoofdvervaldatum vervallen. Vervolgblad.
12.4 Uitsluitingen in aanvulling op de uitsluitingen in de voorwaarden 665-07: In de voorwaarden 665-07 zijn diverse schades uitgesloten. In aanvulling op die uitsluitingen geldt ook dat schade door verduistering van het gehuurde, schade aan zaken waarvan de Opdrachtgever bezitter of houder is (artikel 2.1.2 en 2.1.3 van de voorwaarden 665-07) is uitgesloten van dekking op basis van de polis 665-07. Daarnaast is schade aan kabels uitgesloten, tenzij deze schade is ontstaan door brand, schade tijdens het transport van/naar de Locatie vanaf Powerrental, daaronder begrepen diefstal tijdens het transport.
12.5 Doorverhuur Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het object aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook, anders dan met schriftelijke toestemming van verzekeringnemer. Eventuele ontstane schade wordt verhaald op u en/of de Opdrachtgever van het object.
12.6 Aanpassingen Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen op of aan het materieel aan te brengen anders dan met schriftelijke toestemming van verzekeringnemer. Eventuele ontstane schade wordt verhaald
12.7 Verplichtingen van de Opdrachtgever: Zodra Opdrachtgever/Huurder of een ondergeschikte kennis heeft van een gebeurtenis waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen ontstaan is Opdrachtgever verplicht:
1. Zo spoedig mogelijk de gebeurtenis te melden;
2. Zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken toe/door te zenden;
3. Een schriftelijke ondertekende verklaring te verstrekken omtrent oorzaak, toedracht en omvang;
4. Uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen
12. 8 Eigen risico Eigen risico per gebeurtenis is € 2.500,00. Het te betalen eigen risico is voor rekening van Opdrachtgever/Huurder

13. Risico en kosten Opdrachtgever
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verzekering van het gehuurde product, wanneer ze na overleg van eigen polis een goedkeuring hebben gekregen van Powerrental. Zo niet dan wordt er gebruik gemaakt van de verzekering van Powerrental en zal 5% over de bruto huursom worden berekend exclusief ,brandstof en transport. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzekeren van het Huurobject en zichzelf tegen alle risico's met betrekking tot het Huurobject. Ter voorkoming van twijfel: tot deze risico's behoren diefstal, opzettelijke en onopzettelijke schade, brand, overstroming en alle risico's die voortvloeien uit de aanwezigheid of de werking van het Huurobject op de Locatie (met inbegrip van, met inachtneming van de algemeenheid van het voorgaande, wettelijke aansprakelijkheden jegens derden die daar uit voortvloeien uit de werking van, of in verband met, het Huurobject). Deze verzekering moet worden aangehouden vanaf het tijdstip waarop het Huurobject op de Locatie wordt afgeleverd totdat het Huurobject later van de Locatie wordt gehaald en moet tevens het vervoer dekken als deze voor de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever komt. Eventuele verzekeringsgelden die door de Opdrachtgever worden ontvangen met betrekking tot die risico's, moeten in de mate waarin Powerrental dat nodig acht, worden toegepast op aanwijzing van Powerrental. Powerrental moet als begunstigde worden genoemd.
14 Ontheffing van verzekeringsplicht Indien dat schriftelijk met Powerrental is overeengekomen of indien het bewijs van Opdrachtgevers verzekering niet op het afgesproken tijdstip van aflevering is ontvangen, dan zal de Opdrachtgever onder de betreffende voorwaarden Powerrental's ontheffing van verzekeringsplicht (de "OvV") kopen. In dit geval zijn de voorwaarden behorende tot Powerrental's ontheffing van verzekeringsplicht, zoals opgenomen in de Bijlage (Ontheffing van Verzekeringsplicht) van toepassing.
15 Informatie bij verlies of schade
De Opdrachtgever informeert Powerrental terstond over (a) verlies van of schade aan het Huurobject en, indien de mogelijkheid dat een verlies of schade is veroorzaakt door een derde niet kan worden uitgesloten, stelt Opdrachtgever de politie in kennis van het verlies of de schade en zendt hij een kopie van het schriftelijke rapport van die kennisgeving zonder uitstel naar Powerrental, (b) indien het Huurobject betrokken is bij een ongeluk dat verwonding van personen of schade aan eigendommen. De Opdrachtgever mag geen enkele erkenning, aanbod, belofte van betaling of schadeloosstelling doen of verrichten zonder schriftelijke toestemming van Powerrental.
16 Vrijwaringen De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor, en vrijwaart Powerrental volledig en onherroepelijk, (a) voor schade die ontstaat aan of met betrekking tot het Huurobject; of als gevolg van het gebruik of de situatie van het Huurobject; of door het door de Opdrachtgever niet tijdig terugbezorgen van enig deel van het Huurobject bij beëindiging van het Huurovereenkomst of de overeengekomen Huurperiode; (b) dient de Opdrachtgever Powerrental volledig te vrijwaren voor alle vorderingen, door wie dan ook, wegens lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van of in verband met het gebruik of de situatie van het Huurobject en ten aanzien van alle kosten en onkosten die ermee verband houden, op welke rechtsgrond dan ook; en (c) kosten, bekeuringen, boetes, schadevergoedingen, aanslagen en/of onkosten die zijn geheven, opgelegd, opgelopen of toegekend wegens een schending van toepasselijke milieuwetten, -regels of –voorschriften in verband met het uitstorten, afgeven en/of wegdoen van gevaarlijke materialen of stoffen in de loop van de exploitatie, het gebruik, de behandeling of het vervoer van het Huurobject. De vrijwaringen zijn niet van toepassing in de mate waarin het verlies of de schade voortvloeit uit nalatigheid, met inbegrip van opzet of bewuste roekeloosheid, van Powerrental of haar werknemers, medewerkers of agenten.